2017. február 27.

Szaladás a modernizmus után

A XX. század története sok ízlésbeli váltást élt már meg, és ezek a hullámok időnként a mai napig ismétlik magukat. A közítélet gyakran elfordul azoktól az építészeti stílusoktól, melyek a XX. század modernista irányelvein alapulnak – funkcionalitás, letisztultság, racionális szerkezet és az ebből levezetett homlokzat – helyette olyat követel, mely visszahozza a XX. század előtt gyökerező történeti formákat. Ennek az okát nehéz lehetne felkutatni: lehetséges egy régebbi kor dicsőségére való emlékezés, és ezzel együtt a közelmúlt elutasítása, vagy csupán az általános igény a dekoratív elemek használatára. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a modernista építészeti alkotások sokkal kevésbé viselik el az amortizációt a historikus formákat felvonultató építészetnél, melyet további romantikus tartalommal telít meg az idő formáló hatása: a patina.

Mindazonáltal akármennyire is szürkének hathat a II. Világháború utáni modern épületek kopottas vakolata, dísztelensége, olyan értékeket hordoznak és olyan törekvéseknek bizonyítékai, melyek kis utánajárással rendkívüli érzékletességgel mesélnek az adott történeti korról. Úgy, ahogy, példának okáért egy kastély mesélhet a kései feudális berendezkedésről. 

A modernizmus erőteljesen a baloldali mozgalmakhoz kötődik – modern stílusban alkotó építészeink főként a szociáldemokratákkal, kommunistákkal szimpatizáltak a viharos ’30-as, ’40-es évek során. Mikor az ország újjáépítésére került a sor, természetesnek tűnt, hogy az alapvetően baloldali eszméket importáló szovjet vezetés ebben az építészeti irányzatban találhatja meg önazonosságát. Az első Hároméves terv a romeltakarítás és a helyreállítás feladatait tűzte ki célul 1947-49 között, emellett pedig a sürgető lakáshiány kielégítését, melyet gazdaságosság, szociális szempontok és a funkcionalitás jegyében tervezett típustervekkel kívántak megoldani.[1] Azonban az első tervezői munkák között nagy hangsúlyt kaptak azon feladatok, melyek nem a praktikus, szükségszerű feladatok kielégítésére irányultak, hanem olyan nagyszabású munkákra fordítottak energiákat, mint a Nemzeti Panteon, vagy Budapest-fürdőváros.[2]

A szerény költségvetés ellenére a háború utáni évek bizakodásra adtak okot – olyan alkotások valósultak meg, melyek a mai napig csúcspontjai a magyar modernista építészetnek. Talán a legkiválóbb példa a már sokszor magasztalt Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeti Székháza (Tervezők: Gádoros Lajos, Perényi Imre, Preisich Gábor, Szrogh György), mely rejtett ellentmondást hordoz magában. Minden külső modernitása ellenére múlt századi technológiával, kézzel, facsigás emelőkkel építették – mely mélységében mutatja a hazai helyzetet: habár a feltételek még nem adottak, az elszántság és tenni akarás kiharcolja a változást. A háború által minden szempontból kimerült ország az álmai mellett nem rendelkezett azokkal a szükséges ipari és gazdasági feltételekkel, melyek szükségesek lettek volna a kívánt fejlődéshez.MÉMOSZ székház - Fortepan
Igaz, a helyszíni előregyártás technikájában világelsők voltunk, azonban ezt a szükség szülte – nem volt elegendő zsaluzásra felhasználható faanyag, a szerkezeti acélt pedig a gépgyártás foglalta le. Az üzemi vasbeton elemek előregyártásához szükséges infrastruktúra, házgyárak, még várattak magukra. Ennek következtében a tartószerkezeteket a helyszínen vitelezték ki, majd többnyire tégla-kitöltő falazattal fejezték be az épületet. Az állványzat nélküli monolit vasbeton szerkezet csupán az ’50-es évek végére válik elérhetővé az építővállalatok számára – azonban a hangsúly ekkor már az előre gyártott elemekből való építkezés felé tolódik el.[3] Ezáltal szükségszerűen eltávolodunk a nemzetközi modern színtértől, mely a nyersbeton minél bravúrosabb szerkezeti és formaképzési megoldásait helyezi főszerepbe. 

A modernizmus – hiába látszik egyöntetűen támogatottnak – már korán ellenfélre talál. Már az 1944-től szaporodó szovjet hősi emlékművek előre vetítik azt az ideált, mely majd évekkel később általános irányelvként fogalmazódik meg.[4] 1948-ban Major Máté azzal az érvvel támogatja a szocialista realizmus építészetben való megvalósítását, miszerint, a modern építőművészet nem rendelkezik azzal a monumentalitással, mely tükrözi az új világot építő osztály erőfeszítéseit.[5]

Az erről szóló vitáknak azonban Moszkvából vetettek véget – Sztálin a birodalomnak egységes arculatot kívánt teremteni, mely reprezentálja annak nagyságát és ideológiai hátterét. Az építészet terén a század eleji szentpétervári klasszicista stílust választották irányadónak, míg a modern művészetet a polgári dekadencia károsító termékének titulálták. Andrej Alekszandrovics Zsdanov, a Szovjetunió kultúrpolitikai felelőse, Magyarországon Révai József kultúrpolitikust bízta meg, aki 1949-ben látott hozzá, hogy az építészetből ideológiát faragjon, azonban a heves ellenállás miatt elhúzódott az építészeti váltás. Ebben az évben született az a törvény is, mely kimondja, a nép harcainak kifejezéséhez nem megfelelő a „Bauhaus-homlokzat”.[6]

Szent István park lakóházai 1948-ban, mely a modern lakóházépítészet kiemelkedő alkotásai
(Építészek: Hofstätter Béla és Domány Ferenc, Kerekes András és Platschek Imre,
Jakobik Gyula, Oblath György, Szőke Imre, Málnai Béla és mások, 1941.) Fortepan
Kékgolyó utca 10, a modern lakóházépítészet jellemző homlokzati megoldásaival
(Építészek: Lauber László és Nyíri István, 1934.) kép: Wikipédia
A Műegyetem tanárai, valamint az MTA doktorai között főként olyan nagy tekintélyű és tudású építészek voltak pozícióban, akik elkötelezettek voltak a modern építőművészet iránt. A szakmai disputa két éven keresztül húzódott, mígnem Révai az 1951-es „Nagy építészeti vitában”, Lukács György segítségével ellenséget faragtak a modern irányzatból és képviselőikből. Igen hasonló módszerekkel, ahogyan a náci Németországban a Bauhaus-iskolával tették: fellépésként az elfajzott, kártékony művészet ellen.[7] Az építészeti szocialista realizmus azonban nem tartott sokáig: Hruscsov 1954. decemberi beszédében, melyet a Szabad Nép, valamint az építészeti szaklapok pontosan közöltek, elutasítja a historikus elemeket felhasználó építészet „pazarló” stílusát, és egy modern, előre gyártott elemeken alapuló irányzatot jelöl meg, mely költséghatékonyan és gyorsan hivatott megoldani a Szovjetunióban szerte égető lakásproblémákat. 

A szocialista realizmus rövid időszaka alatt az ipari és gazdasági létesítményeken kívül szinte mindent elláttak a magyar klasszicista építészet sajátos elemeivel – hol remekművet, hol üres formalitást létrehozva. Ez idő alatt az egyetemisták csupán a központilag meghatározott elvek alapján gyakorolhatták megszerzett tudásukat. Szinte egyáltalán nem találkozhattak a modern irányzattal, csakis elhelyezkedésük után, a tervezővállalatok, vagy a MÉSZ könyvtárában férhettek hozzá olyan irodalomhoz, melyből tájékozódhattak az építészet nemzetközi helyzete felől. 

1953. Gádoros Lajos bemutatja a Szinkron-műterem tervét,
a szocialista realizmus építészeti megvalósításának remek emléke, Fortepan 
1954 után fokozatos visszatérés vehető észre, melyben kiemelkedő szerepe volt az 1958-as brüsszeli világkiállításnak, ahol talán az 1956-os események elfojtásának okán a vezetés egy modern, élhető állam képét kívánta sugallni. Az itt létrehozott épület a párt vezetőségében komoly ellenvéleményeket váltott ki. Elképzelhető, hogy csupán a határidő rövidsége miatt nem lehetett nagyszabású módosításokat eszközölni. Rendkívül részletes közvetítettsége, nagy nyilvánossága révén meghatározta a későbbi éveket, évtizedeket, melyet már a „hosszúra nyúlt ’60-as évekként” ismerhetünk. A sajátos, geometrikus, mustraszerű homlokzati kiképzés számtalan „baráti” országban jellegzetes eleme lett a szocialista modern stílusnak, mely már nem utasította el a nyugati eredményeket. Ezzel együtt azonban hangsúlyozni kívánta különbözőségét, mely társadalmi, gazdasági és ideológiai berendezkedéséből adódik.

Gádoros Lajos által tervezett magyar pavilon a brüsszeli világkiállításon, 1958, kép: artkartell.hu

A cikk szerzője: Tóth Péter

Jegyzetek:
[1] MERÉNYI Ferenc: A magyar építészet: 1867-1967, Budapest, Műszaki Kiadó, 1970., 105. 
[2] PRAKFALVI Endre: Szocreál, Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata, 1999, 7. 
[3] MERÉNYI Ferenc: A magyar építészet: 1867-1967, Budapest, Műszaki Kiadó, 1970., 152. 
[4] PRAKFALVI Endre: Szocreál, Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata, 1999, 7. 
[5] PRAKFALVI Endre: Szocreál, Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata, 1999, 19. 
[6] PRAKFALVI Endre: Szocreál, Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata, 1999, 24. 
[7] KUNST György: Lukács György építészeti esztétikája és a magyar építészet leszakadása a nemzetközi fejlődésről a XX. század harmadik negyedében, In:. A totalitarizmus és a magyar filozófia : tanulmányok, szerk.: Valastyán Tamás, Debrecen, Vulgo, 2005. 268.

2017. február 7.

Táguló keret – Kortárs nemzetközi építészet 2016-ban

Társadalom, közösség, emberség. Több éve már, hogy az építészet egy határterülete, a szociális építészet egyre nagyobb szerepet kap az építészeti diskurzusban. Szükséges reakciók egy gazdasági, környezeti, menekült és szociális válsággal terhelt világ állapotára, középpontban a felhasználóval. „Jelentés a frontról” mottó alatt zajlott a 2016-os Velencei Építészeti Biennálé programja, az előrejutás lehetőségeinek és az építészet szerepének keresésével. Közös erővel egy jobb környezetért vívott harc, melyben a Biennálé kurátora, a Pritzker-díjas Alejandro Aravena is küzd. Aravena a szociális lakásépítés terén tett lépéseiről ismert, először 2004-ben keltette fel a figyelmet chilei kísérletével (Quinta Monroy, Elemental), ahol maguk a lakók is bekapcsolódhattak a bérlakások felújításába. A modernizmus szociális építkezéseinek ideája immáron átalakult, nem a döntéshozók elképzelései az alakító tényezők, sokkal inkább azok a participációs folyamatok, mely egy közösség aktív részvételét, az identitásépítést segítik. Morális indíttatású jelszavak, melyek már nem csupán a harmadik világ problémájára adott reakciók. Globális problémáról van szó, mely Nyugaton és Közép-Európában is kihívásokat tartogat az építészet számára. Az építészet műfaja egyre tágul, s eközben új és új etikus válaszokat kapunk. 

“Makoko Floating School” újragondolása
“Makoko Floating School” újragondolása / NLÉ Architects
(Lagos, Nigéria) 

A Biennálé programadó szövegében Aravena hangsúlyozta a cselekvő építészek szükségét a csupán elvi megoldások helyett. Itt érdemel szót a fiatal építészekből álló NLÉ Architects installációja, akik már évek óta küldetésükként keresik a harmadik világ nehézségeinek megoldásait. „Makoko úszó iskola” projektjük 2012-ben indult a nigériai nyomornegyedben, ahol az állandó problémát jelentő időjárási viszonyok miatt az emberek nagy része cölöpökön rendezte be életét. A háromszintes építmény súlyelosztását háromszög formája segíti, melynek alapját fa keretbe helyezett műanyag hordók adják. A helyi mesterek integrációjával készült eredeti létesítmény rövid élettartamát kiküszöbölve, a kiállításon annak újragondolt, kicsinyített másával szerepeltek, melyet Ezüst Oroszlán díjjal jutalmaztak.

Holmes Road Studios / Peter Barber Architects
(London, Egyesült Királyság) 


Válasz Londonból. Közel hatvan hajléktalannak biztosítanak meleg otthont a nemrég elkészült mikroházakkal. A kétszintes stúdiólakások, valamint képzési helyszínek és szociális terek barátságos téglaarchitektúrája belső udvart fog közre, ahol bízva a lakók együttes munkájában, kertet hoznak majd létre. A kert gondozása lelkük gondozása is, közös pont, mely segít tartozni valahová, melyben az önmagukba vetett hit is talajt talál. Új színek, biztonság. 


Nemzeti Múzeum / KWK Promes
(Szczecin, Lengyelország) 

Emlékező csend erejével hullámzik Szczecin Szolidaritás terén a Nemzeti Múzeum Párbeszéd Centruma. A Lengyelország északnyugati részén fekvő város háborút követő történelmét mutatja be az új intézmény, melynek előre gyártott betonszerkezetből épült, föld alá rejtett épülete nagyvonalúan irányítja a látogatók figyelmét környezetére, a szomszédos Filharmónia ikonikus épületére (Estudio Barozzi Veiga, 2014), valamint a Szent Péter és Pál templomra és annak motívumkincseit öröklő neogótikus rendőrkapitányságra. Az épület térként való használatára szólít, a helyszín korábbi funkciójának megőrzésével. Tér, mely elnémul, mely halkan szól háborúról és a helyszínen tizenhat, életét vesztett tüntető polgárról. 

Tate Modern bővítése / Herzog & de Meuron
Tate Modern bővítése / Herzog & de Meuron
(London, Egyesült Királyság) 

Magatartás: példás. Felelős visszatéréssel ismét a Herzog & de Meuron formálhatta a Temze partját. Az egykori erőműből kialakított, népszerű londoni művészeti múzeum (Herzog & de Meuron, 2000) bővítésének korábbi terve szerint (Herzog & de Meuron, 2007) az indusztriális karaktertől eltérően, arrogáns üvegpiramis nőtte volna túl környezetét, de úgy tűnhet, egy gazdasági válság volt ezúttal a legjobb mód a sikerszomj csillapítására. A módosított tervekben (2009) a piramis tömeget megtartva az épület néhol felszakadó téglaburkolatot kapott, mely kötésminta-szerű, sajátos textúrájával fényt ereszt a belső terekbe. A dinamikusan csavarodó forma szabad természete a belső világban is jelen van a többnyire nyersbeton és szándékosan kidolgozatlan felületeken. Kortalan kortárssal gazdagodott London városa.

Löyly / Avanto Architects
(Helsinki, Finnország) 

Löyly / Avanto Architects
Origami egy marék fából a Balti tenger partján. A közszauna műfaja a kortárs építészet számára korántsem idegen. A legkülönbözőbb formai megvalósulásait ismerjük a közelmúltból is, többek közt úszó szaunát Seattle tavain (WA Sauna, goCstudio, Seattle, WA, USA, 2015) vagy a The Bands névre keresztelt, norvég tájjal lépcsőző építményt (AHO Oslo School of Architecture, 2015), de a Partisans tervezte Grotto fluid fabarlangjában is részesei lehetünk egy rituálénak (2014). A szauna fürdőzés ősi hagyomány a finn kultúrában és bár a privát szaunák népszerűsége töretlen, a nyilvános szaunák az urbánus kultúra fontos részét képezik. Ennek hangsúlyt adva lépcsőzetes kialakításával, a kis beugrókkal tagolt, objektum-szerű építmény finoman egymásba metsződő síkjai csiszolt tömeget alkotnak, melynek fa lamellás köpenyét az idő színezi majd s válik eggyé a part köveivel. 

Lideta Market / Vilalta Arquitectura
Lideta Market / Vilalta Arquitectura
(Addis Ababa, Etiópia)

Modern világ és hagyomány konszonanciája. Etiópiáról hallva nem a fogyasztás üvegfalú katedrálisai jutnak eszünkbe, azonban az eredeti megbízás alapján egy új bevásárlóközpont tervezésére kérték fel a barcelonai Xavier Vilaltat Etiópia fővárosában. Felismerve a városban magasodó üvegstruktúrájú épületek fő problémáját, a program újradefiniálásával egy kortárs piactér született, mely a helyi klimatikus viszonyok és tradíciók figyelembevételével teremt az épületben megfelelő hőmérsékletet és szellőzést. Homlokzata könnyűszerkezetes, előre gyártott beton, melyen az ablakok rendszerét helyi textilek mintáinak geometriája ihlette. Az épületet átlósan átszelő, „faragott” út köti össze a határoló két utcát, mely lejtős átriummá bővül az épület közepén. 

VIA 57 West / Bjarke Ingels Group (BIG)
(New York, USA) 
Kilépve a sorból, új lakóépület típus érkezett Manhattanbe, mely egyedüli módon ötvözi az amerikai felhőkarcoló és a hagyományos európai keretes beépítésű lakóépület lehetőségeit. A megemelt észak-keleti csúcs mögött az épület alacsonyan van tartva, így nyugati nap fénye árasztja el a belső udvart a gúlaforma közepén. Az emelkedő tető felületét teraszok tagolják, míg az északi oldalon 45 fokban szerkesztett erkélyek sorakoznak. A szabályos kiugrók alkotta felület, a kisebb egységek sorolásából összeálló struktúra mondhatni védjegye az extrém épületeket megálmodó dán építészirodának, amihez az idei londoni Serpentine Pavilion központi pavilonja is hűen tartja magát. 

„A jövő irodája” / WinSun Global, Gensler, Thornton Thomasetti, Syska Hennessy
(Dubaj, Egyesült Arab Emírségek) 

„A jövő irodája” 
Eközben persze Dubajban kinyomtatták a világ első 3D-nyomtatóval készült irodaházát. A 3D-nyomtatási technológia egyre többféle módon üti fel fejét az építőiparban is. A Sanghajban működő WinSun lakóházait újrahasznosított ipari hulladékból gyártja, míg Amszterdamban jelenleg híd készül a holland MX3D startup fejlesztéseként. Speciális cementkeverék rétegenkénti felhordásával egy nagyméretű ipari 3D-nyomtató „építette” az épületet tizenhét nap alatt, ezt követően hagyományos módon fejezték be kívül-belül. Dubai elkötelezett az új technológiák irányában, mely az építészet reformját ígéri, viszont az automatizálás az építőmunkásokat is elérheti. Click-and-print. 

Elbphilharmonie / Herzog & de Meuron
(Hamburg, Németország) 

Elbphilharmonie / Herzog & de Meuron
Elkészült! Megnyílt! Átadták! Némi késéssel, de mindenki örömére megépült Hamburg koncertpalotája az Elba partján. Kivitelezési gondok és jogi viták akadályozták a 2007-ben megkezdett munka befejezését, melyre hét évet kellett várnunk. Az 1963-ban épült kakaóbab raktár tégla épülete adja alapját az üveglapokkal borított „hullámkoronának”, melynek magja a koncertterem. Az aszimmetrikus, „vineyard” típusú hangversenyterem a megszokott „shoebox” formától eltérően, a berlini Philharmonie (Hans Scharoun, 1960-1963) mintáját követi. Akusztikai tervezője a japán Toyota Jasuhisa, akinek nevét a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hall (Frank Gehry, 2003) terme kapcsán megismerte a világ. A koncertterem mellett szállodát, luxuslakásokat és parkolót is magában foglaló épület komplexummal új ikon került a nemzetközi térképre. Bizakodóak vagyunk, hogy az egyedi formálás nem puszta kép, hanem tartalmával egyensúlyban marad. 

Terra Cotta Studio / Tropical Space
(Quảng Nam, Vietnám)

Terra Cotta Studio / Tropical Space
Költői keretben idő és időtlenség. A Thu Bon folyó mellett található megye lakosai többnyire földművelésből, hagyományos, helyi mesterségek űzéséből élnek. Le Duc Ha alkotói tere a többszintes, szabályos szerkesztésű építmény, melynek külső keretét egymáson eltolt agyagtéglák sora alkotja, a réseken utat engedve a természetes szellőzésnek. Mögötte bambusz vázú polcrendszeren száradnak a terrakotta edények, melyek az épület középpontjában található korongon készülnek. Kint és bent megszűnik, miközben privát tér marad. Rendszer, ahol rend uralkodik, mely vágyat ébreszt, hogy önmagunkon túlra emelkedjünk.

Szöveg: Frankó Mónika
Források: a képaláírásokra kattintva megnyithatók.